ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

-کلاه ایمنی جوشکار و برشکار باید مجهز به سپر جوشکاری باشد بگونه ای که درهنگام بالا زدن فیلتر جوشکاری چشم ها و صورت کارگران را دربرابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید.

-عینک ها و ماسک های جوشکاری باید بخوبی نگهداری شده و همواره تمیز و بدون عیب باشد.

-درهنگام جوشکاری یا برشکاری که احتمال ریزش جرقه سرباره و مواد مذاب از بالا بر روی بدن وجود دارد استفاده از پوشش های نسوز الزامی است.

-اقدامات کنترلی باید بگونه ای انجام گیردتا از انتشار آلاینده های ناشی از عملیات جوشکاری به سایر قسمت های کارگاه جلوگیری به عمل آید.

 

دانستنی

طبق ماده۵۴:
پلاگ باید به گونه ای باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجرای گوش خارجی قرار گرفته،آن را بپوشاند وبه راحتی از گوش خارج نشود.
طبق ماده ۵۵:
رعایت مسائل بهداشتی پلاگ ها الزامی بوده ودر زمان عدم استفاده باید در محفظه مخصوصی نگهداری شوند

وسایل حفاظت فردی

وسیله حفاظت فردی یعنی:

وســـیله ای است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود مانند گوشی حفاظتی وپلاگ گوش

پلاگ گوش :

نوعی وسیله حفاظت شنوایی است که در داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و با مسدود کردن آن از رسیدن امواج صوتی بالاتر از حد مجاز به پرده صماخ و انتقال آن به گوش داخلی جلوگیری می کند.