ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

-کلاه ایمنی جوشکار و برشکار باید مجهز به سپر جوشکاری باشد بگونه ای که درهنگام بالا زدن فیلتر جوشکاری چشم ها و صورت کارگران را دربرابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نماید.

-عینک ها و ماسک های جوشکاری باید بخوبی نگهداری شده و همواره تمیز و بدون عیب باشد.

-درهنگام جوشکاری یا برشکاری که احتمال ریزش جرقه سرباره و مواد مذاب از بالا بر روی بدن وجود دارد استفاده از پوشش های نسوز الزامی است.

-اقدامات کنترلی باید بگونه ای انجام گیردتا از انتشار آلاینده های ناشی از عملیات جوشکاری به سایر قسمت های کارگاه جلوگیری به عمل آید.