بایگانی دسته: مسابقه طراحی برترین دستگا ها و حفاظ های ایمنی

مسابقه طراحی دستگاه های برتر و حفاظ های ایمنی

پنجمین مسابقه طراحی دستگا ها و حفاظ های ایمنی در سطح هنرستان های فنی حرف ای و کار دانش به صورت کشوری برگزار میگردد. کلیه ی هنرآموزان علاقه مند میتوانند در مسابقه شرکت نمایند

فرم ها و لوح فشرده را تا تاریخ ۹۴/۱/۳۱ به گروه های آموزشی استان ارسال نمایید

۱- شیوه نامه مسابقه هنرآموزان ۹۴-۹۳

۲- بروشوربرندگان مسابقه۹۳-۹۲

۳فرم شماره ۱و۲